Úvod » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Rozdrojovice


2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je Obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům Obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.


4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Rozdrojovice
Na Dědině 7
664 34 Rozdrojovice

4.2 Úřední hodiny

Pondělí

 

8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 h

Středa

 

8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 h

4.3 Telefonní čísla

tel. OÚ (p. Blažková, Šťastná) : 546 220 997
tel. (starosta) : 606 073 667
tel. (místostarosta) : 
tel: podatelna (p.Blažková, Šťastná): 546 212 444

4.4 Adresa internetové stránky
http://www.rozdrojovice.cz

PROFIL ZADAVATELE

dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se nachází na adrese:

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=661

4.5 Adresa e-podatelny

epodatelna@rozdrojovice.cz

4.6 Další elektronické adresy

Knihovna

Škola

Školka

 


5. Bankovní spojení (číslo účtu)

Bankovní spojení: KB Brno - venkov , číslo účtu: 13522641/0100

Variabilní symboly pro platby: poplatek za likvidaci odpadu - rodné číslo reg.plátce

Česká Národní Banka (ČNB), číslo účtu: 94-17013641/0710


6. Identifikační číslo (IČ)

00282499


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00282499


8. Datová schránka číslo (DS)

s2aa2f7


9. Dokumenty

Oznámení o zveřejnění dokumentů

9.1 Seznamy hlavních dokumentů
9.2 Rozpočet obce
9.3 Rozpočty ostatní
9.4 Rozpočet ZŠ a MŠ Rozdrojovice

10. Žádat o informace lze:

 • osobně na Obecním úřadu Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí od 8:30 do 17:00 hodin a ve středu od 8:30 do 17:00 hodin.
 • telefonicky na čísle 546 220 997
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

 


11. Příjem žádostí a dalších podání

 • osobně na Obecním úřadě Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí od 8:30 do 17:00 hodin a ve středu od 8:30 do 17:00 hodin
 • elektronicky (e-mailem) na adresu epodatelna@rozdrojovice.cz
 • poštou na adresu Obecní úřad Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na Obecním úřadu Rozdrojovice, Na Dědině, 664 34 Rozdrojovice.
 • poštou na adresu Obecní úřad Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.


13. Formuláře


14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
Konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


15. Předpisy

15.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Rozdrojovice jedná a rozhoduje jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu .

15.2 Vydané právní předpisy
 • Vyhlášky
 • Nařízení
 • Vnitřní předpis
 • Řády

 


 

16. Úhrady za poskytování informací

16.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

1,- Kč

- 1 strana formátu A3

2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahraného CD

20,- Kč

- 1 ks kopírování CD

40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

Mzda (činnost při zpracování informace)

50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

16.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


17. Licenční smlouvy

17.1. Vzory licenčních smluv
17.2. výhradní licence

Viz. § 14a zák. č. 106/1999 Sb.


 

18. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

ObÚ Rozdrojovice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2011, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ Rozdrojovice žadatelům informace na základě jejich žádosti.


19. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2014 nebyly poskytnuty žádné informace.

V roce 2015 byly poskytnuty informace.

V roce 2016 nebyly poskytnuty žádné informace.

V roce 2017 byly poskytnuty tyto informace:

- první dotaz a odpověď

- druhý dotaz a odpověď

- třetí dotaz a odpověď

- čtvrtý dotaz a odpověď

- patý dotaz a odpověď

- šestý dotaz a odpověď

- sedmý dotaz a odpověď

Výroční zpráva roku 2017

V roce 2018 byly poskytnuty tyto informace:

- první dotaz a odpověď

Výroční zpráva roku 2018

V roce 2019 byly poskytnuty tyto informace:

- první dotaz a odpověď

- druhý dotaz a odpověď

Výroční zpráva roku 2019

V roce 2020 nebyly poskytnuty žádné informace.

Výroční zpráva roku 2020

V roce 2021 byly poskytnuty tyto informace:

- první dotaz a odpověď

- druhý dotaz a odpověď

Výroční zpráva roku 2021

V roce 2022 byly poskytnuty tyto informace:

- první dotaz a odpověď

- druhý dotaz a odpověď

- třetí dotaz a odpověď

- čtvrtý dotaz a odpověď

- patý dotaz a odpověď

- šestý dotaz a odpověď

- sedmý dotaz a odpověď

výroční zpráva roku 2022


 

20. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "Rozdrojovice"
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

 


 

21. Informace o zpracovávání osobních údajů

GDPR Ochrana osobních udajů

 

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Obecní úřad Rozdrojovice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlištích, rodných číslech, osobním stavech, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu

22. Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu Rozdrojovice je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP a kancelářským systémem MS Office XP.

Prohlášení
Obecní úřad Rozdrojovice nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.


23. Informace o územním plánu

http://www.rozdrojovice.cz/obecni-urad/uzemni-plan

24. Standardy sociálně právní ochrany dětí

https://www.kurim.cz/cs/obcan/socialni-oblast/standardy-socialne-pravni-ochrany-deti.html

 

Kontakt na Odbor sociálních věcí a prevence Kuřim

https://www.kurim.cz/redakce/index.phpclanek=39145&slozka=66976&lanG=cs&subject=2172664&short=odbor&sodbor=1372