Úvod » Obecní úřad

Obecní uřad

Co můžete vyřídit u nás:

Ověřování podpisů

Ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek trvalému pobytu

 • předložit občanský průkaz

 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem Úřadu)

Podání ohlášení ve věcech stavebních:

Nový stavební zákon ukládá stavebníkům pouze oznámit ústně na ObÚ záměr výstavby, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení.

 

Formulář k žádost povolení sjezdu na místní komunikaci pdf (31kB)

Formulář k žádosti o uzavření smlouvu o právu stavby na obecním pozemku pdf (23kB)


 

Placení místních poplatků

Stočné

Můžete platit hotově na OÚ Rozdrojovice, nebo na účet obce číslo účtu je 13522641/0100, variabilní symbol je číslo domu. Výše stočného se zjistí pomocí faktury od Vodárenseké a.s., kde je vyčíslená spotřeba vody v m3. Tuto spotřebu je třeba násobit aktuální cenou za m3. Od této spotřeby se může odečíst spotřebovaná voda, která je využita na zalévání, do bazénu apod. a tudíž neodteče do kanalizace. Tato voda musí být měřená podružným vodoměrem. Stav podružného vodoměru sleduje majitel objektu, obec si vyhrazuje právo případné kontroly. Pracovnice OÚ vypočítá výši stočného z těchto podkladů. V případě, že platíte převodem je třeba poslat zprávu na e-mail OÚ: urad@rozdrojovice.cz, ke zprávě je třeba připojit oskenovanou fakturu za vodu a napsat stav odpočtu případného podružného měření.

 

Komunální odpad

Je možné platit hotově na OÚ Rozdrojovice, nebo na účet obce číslo účtu je 13522641/0100, variabilní symbol je číslo domu. V případě, že platíte převodem je třeba poslat zprávu na e-mail OÚ: urad@rozdrojovice.cz. Za komunální odpad se platí stanovená částka za osobu na aktuální období. U objektů kde nejsou trvale hlášené žádné osoby a u rekreačních chat se platí stanovená částka za objekt na aktuální období.

 

Poplatek za psy

Je možné platit hotově na OÚ Rozdrojovice, nebo na účet obce číslo účtu je 13522641/0100, variabilní symbol je číslo domu. V případě, že platíte převodem je třeba poslat zprávu na e-mail OÚ: urad@rozdrojovice.cz. V současné době je poplatek za psa stanoven 100,-kč/rok (popřípadě 150,-kč/rok za každého dalšího psa).


Podání žádosti o kácení stromů

Kdy je a není nutné podat žádost
Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

 

Žádost o povolení pokácení dřevin v lese (pdf 71kb).

Zábory:


V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, jste povinni nahlásit na Úřadě použití veřejného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek. Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle platné legislativy.

 

Formulář žádosti o zvláštním užívání komunikace pdf (43,5kB)

Formulář žádosti o uzavírku komunikace pdf (43,7kB)


S čím musíte na pověřený úřad do Kuřimi:

 

Sídlo MěÚ Kuřim: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Úřední hodiny úřadu:
pondělí a středa 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00
Mimo úřední dny se vybavují záležitosti po předchozím domluvě.
http://www.kurim.cz/

 

 

Pod pověřený Úřad v Kuřimi spadající tyto úřady a odbory:

 • stavební úřad
 • živnostenský úřad
 • péče o rodinu a dítě, sociální péče
 • odbor životního prostředí
 • odbor vnitřní správy

Tedy:

 • žádat o osobní a cestovní doklady,
 • žádat o rodinné příspěvky,
 • žádat o veškeré sociální dávky (pohřebné, dávky sociální péče, přídavek na dítě, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, sociální příplatek),
 • žádat o stavební povolení, kolaudaci a veškeré úkony spojené se stavebním řízením, které nestačí ohlásit na OÚ Rozdrojovice
 • žádat o vydání loveckého lístku a rybářských povolení,
 • žádat o živnostenský list.
 • Mají možnost nechat se oddat v obřadní síni v Kuřimi