Úvod » Obecní úřad » Územní plán

Uzemní plán

V současné době nemáme k dispozici platný uzemní plán v elektronické podobě. Stránky tedy opsahují pouze návrh nového ÚP a územní studii pro Lokalitu U Kříže.

ÚZEMNÍ PLÁN VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 19.6. 2017 v 16,00 hod. v sále klubu Kotelna v Kuřimi ul. Popkova 1012, Kuřim 664 34, za účasti zpracovatele Atelieru Projektis, jehož zástupce provede odborný výklad. Vzhledem k tomu, že obec Rozdrojovice nemá k dispozici vlastní zasedací místnost s příslušným technickým vybavením a předpokládá se zájem většího počtu účastníků veřejného projednání v počtu cca až 100 osob, byl pro konání veřejného projednání zvolen sál s příslušnou kapacitou a požadovaným technickým vybavením v místě sídla pořizovatele, tj. ve městě Kuřimi.

Obec Rozdrojovice zajistí pro zájemce z řad občanů Rozdrojovic dopravu na místo konání veřejného projednání autobusem, který bude přistaven v 15,00 hod. u Obecního úřadu v Rozdrojovicích, Na Dědině 7, Rozdrojovice. Po ukončení veřejného projednání bude stejným autobusem zajištěna doprava zpět do Rozdrojovic. Obec Rozdrojovice zvolila tento postup, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady na dopravu a dotčené osoby byly co nejméně zatíženy (ve smyslu §6 odst. (2) správního řádu).

Návrh Územního plánu Rozdrojovice byl zpracován na základě výsledků projednání návrhu ÚP Rozdrojovice po společném jednání o návrhu ÚP Rozdrojovice. Návrh ÚP Rozdrojovice bude zveřejněn na elektronické úřední desce města Kuřimi a obce Rozdrojovice, kde bude úplné znění návrhu ÚP Rozdrojovice zveřejněno na webových stránkách www.kurim.cz a obce Rozdrojovice
www.rozdrojovice.cz jako příloha veřejné vyhlášky ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující konání veřejného projednání. Ve stejném termínu bude v tištěné podobě k nahlédnutí u pořizovatele na odboru investičním, MěÚ Kuřim, Jungmannova 968/75 zejména v úřední dny (pondělí a středa 7,30-11,30 hod; 12,30 -17,00 hod.) a na OÚ Rozdrojovice, Na dědině 7, Rozdrojovice.

Návrh územního plán pro veřejné projednání (zip 11,6MB)

ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Návrh územního plánu – textová část

Návrh územního plánu - grafická část

B.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000

B.2 Hlavní výkres 1 : 5 000

B.3 Dopravní řešení 1 : 5 000

B.4 Vodní hospodářství – vodovod 1 : 5 000

B.5 Vodní hospodářství – kanalizace 1 : 5 000

B.6 Energetika, spoje 1 : 5 000

B.7 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

D.1 Koordinační výkres 1 : 5 000

D.2 Výřez koordinačního výkresu 1 : 2 000

D.3 Výkres širších vztahů 1 : 50 000

D.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Vzory formulářů pro podání námitky a připomínky k územnímu plánu

Vzor formuláře pro podání připomínky k územnímu plánu

Územní studie pro Lokalitu U Kříže

Jednotlivé přílohy studie jsou uméstěny na stránkách pořizovatele:

http://www.kurim.cz/cs/samosprava/uzemni-planovani-obci-spravniho-obvodu/

Kopletní územní studie (zip 2,7MB)