Úvod » Obecní uřad

Obecní uřad

Co můžete vyřídit u nás:

Ověřování podpisů

Ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek trvalému pobytu

 • předložit občanský průkaz

 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem Úřadu)

  Podání ohlášení ve věcech stavebních:

  Nový stavební zákon ukládá stavebníkům pouze oznámit ústně na ObÚ záměr výstavby, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení.

   

  Formulář k žádosti povolení sjezdu na místní komunikaci pdf (31kB)

  Formulář k žádosti o uzavření smlouvu o právu stavby na obecním pozemku pdf (23kB)

  Formulář k žádosti o pronájem obecního pozemku (pdf 264 kb)

   

   

  Placení místních poplatků

  Komunální odpad

  Je možné platit hotově na OÚ Rozdrojovice, nebo na účet obce číslo účtu je 13522641/0100, variabilní symbol je číslo domu. V případě, že platíte převodem je třeba poslat zprávu na e-mail OÚ: urad@rozdrojovice.cz. Za komunální odpad se platí stanovená částka za osobu na aktuální období. U objektů kde nejsou trvale hlášené žádné osoby a u rekreačních chat se platí stanovená částka za objekt na aktuální období. Pro rok 2024 byla zastupitelstvem odsouhlasena částka 800kč.

   

  Poplatek za psy

  Je možné platit hotově na OÚ Rozdrojovice, nebo na účet obce číslo účtu je 13522641/0100, variabilní symbol je číslo domu. V případě, že platíte převodem je třeba poslat zprávu na e-mail OÚ: urad@rozdrojovice.cz. V současné době je poplatek za psa stanoven 100 Kč/rok (popřípadě 150 Kč/rok za každého dalšího psa).

   

  Podání žádosti o kácení stromů

  Kdy je a není nutné podat žádost
  Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

   

  Žádost o povolení pokácení dřevin v lese (pdf 71kb).

  Žádost o povolení pokácení dřevin mimo les (pdf 83 kb).

  Zábory:


  V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, jste povinni nahlásit na Úřadě použití veřejného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek. Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle platné legislativy.

   

  Formulář žádosti o zvláštním užívání komunikace pdf (43,5kB)

  Formulář žádosti o uzavírku komunikace pdf (43,7kB)

   

  S čím musíte na pověřený úřad do Kuřimi:

   

  Sídlo MěÚ Kuřim: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

  Úřední hodiny úřadu:
  pondělí a středa 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00
  Mimo úřední dny se vybavují záležitosti po předchozím domluvě.
  http://www.kurim.cz/

   

   

  Pod pověřený Úřad v Kuřimi spadající tyto úřady a odbory:

  • stavební úřad
  • živnostenský úřad
  • péče o rodinu a dítě, sociální péče
  • odbor životního prostředí
  • odbor vnitřní správy

  Tedy:

  • žádat o osobní a cestovní doklady,
  • žádat o rodinné příspěvky,
  • žádat o veškeré sociální dávky (pohřebné, dávky sociální péče, přídavek na dítě, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, sociální příplatek),
  • žádat o stavební povolení, kolaudaci a veškeré úkony spojené se stavebním řízením, které nestačí ohlásit na OÚ Rozdrojovice
  • žádat o vydání loveckého lístku a rybářských povolení,
  • žádat o živnostenský list.
  • Mají možnost nechat se oddat v obřadní síni v Kuřimi