Úvod » Obecní úřad » Investiční akce

Investiční akce

Probíhající investiční akce


Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích

V rámci této investiční akce, jejíž realizace  začala v březnu letošního roku, dojde k rekonstrukci komunikací na ulici Šafránka a Cihelna, včetně rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, která byla ve velmi špatném technickém stavu.  Ulice Šafránka má být zrekonstruována v úseku od křižovatky s ulicí Cihelna po dům č. p. 95. Ulice Cihelna pak bude zrekonstruována v těsné blízkosti školy, od jejího začátku po tělocvičnu. Dle původního záměru měla začínat rekonstrukce ulice Šafránka už u parku a součástí této akce měla být i rekonstrukce ulice Pod Školou.  Vzhledem k finanční náročnosti celé stavby rozhodlo zastupitelstvo obce, že v letošním roce dojde k rekonstrukci  jen části  ulic,  jak je patrné z přiložené mapky. Celková cena této rekonstrukce byla vysoutěžená za 5 213 971kč bez DPH.  Zhotovitelem akce je společnost pana Bohumil Tomana, která podala nejlevnější nabídku. Výběrového řízení se zúčastnilo sedm společností. Rekonstrukce části ulice Šafránka a ulice Cihelna by měla být dokončena na podzim tohoto roku. 

V plánku je rekonstruovaný úsek vyznačen červenu křivkou.

Bližší informace k projektu najdete na profilu zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=661

 

Rekonstrukce sportovního areálu na Bahně

V rámci této investiční akce se dočká hřiště na Bahně významného zvelebení. V průběhu rekonstrukce bude vybudována nová protihluková železobetonová stěna, která nahradí původní nevzhlednou zeď z betonových panelů.  Stěna bude sloužit primárně k omezení hluku v přilehlé ulici Na Bahně, ovšem je navržena tak, aby dokázala zastavit také případnou deštovou vlnu, která se často korytem Rozdrojovického potoka prožene.  Jaký materiál použít na nový povrch bylo předmětem mnohých diskuzí mezi zastupiteli. Nakonec byl zvolen povrch z kamenné jemné drtě právě z důvodu rizika možného zaplavení.  Velkou výhodou tohoto povrchu je také jeho univerzálnost, je totiž vhodný pro konání akcí typu Pálení čarodějnic, Dětský den nebo možnosti vytvoření kluziště. V rámci akce bude také vybudován nový dvoupodlažní objekt zázemí.  První podlaží bude sloužit nejen pro skladování sportovního vybavení, ale také pro vybavení pro konání společenských akcí. Ve druhém podlaží, které bude bezbariérově přístupné ze stávající silnice, budou umístěny šatny a toalety.  Na zrekonstruovaném hřišti bude také vybudováno nové osvětlení.  Celá stavba by měla být hotová na podzim letošního roku.  Zhotovitelem celé stavby je firma TVM stavby z obce Předklášteří, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 4 586 748 Kč bez DPH a zvítězila tak ve výběrovém řízení mezi sedmi uchazeči.

Bližší informace k projektu najdete na profilu zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=661

 

Novostavba obecního úřadu Rozdrojovice

Předměte této investiční akce je provedení stavebních prací spočívajících v demolici stávající budovy obchodu a výstavby nového obecního úřadu obce Rozdrojovice. Novostavba obecního úřadu v Rozdrojovicích bude dvoupodlažní objekt se zelenou střechou, kde ve spodní části bude samostatná prodejna potravin a vstup do objektu obecního úřadu s velkou zasedací místností, která bude zároveň sloužit jako knihovna. V prvním patře pak vzniknou nové kanceláře a archiv. Součástí zakázky je rovněž výstavba přilehlého chodníku, parkoviště a okolních zpevněných ploch. Celá stavba bez zelené střechy a vybavení bude stát 12 223 456 kč bez DPH a měla by být dokončena nejpozději do konce prázdnin. Zhotovitelem celé stavby je společnost BV-Dex, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo osm uchazečů.

Bližší informace k projektu najdete na profilu zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=661

 

Oprava propustku v Rozdrojovicích

Stávající propustek přes Rozdrojovický potok pod stávající zpevněnou cestou v lokalitě „U Kravína“ je ve velmi špatném stavu. Trouby stávajícího propustku jsou prolomeny a celkový stav propustku je havarijní. Nový propustek bude tvořen betonovými rámy o rozměru 1500x1200x1500 mm, čímž se zároveň zvýší průtočný profil z 0,79m2 na 1,8m2.  Nad propustkem bude vybudován nový asfaltový povrch a na římsách osazeno zábradlí a svodidla. V rámci této investice bude zároveň upraveno dno stávajícího potoka v délce cca 40m. Tato akce navíc vyvolá přeložku stávajícího plynovodu.  Celá stavba bez přeložky plynovodu bude stát 1 724 296 kč bez DPH a měla by být dokončena do konce září 2020. Zhotovitelem této akce je společnost pana Bohumila Tomana, která ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnili tři uchazeči, předložila nejlevnější nabídku.

Bližší informace k projektu najdete na profilu zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=661

 

Plánované investiční akce

Chodník v ulici Brána

V rámci tohoto záměru probíhá v současné době zpracování projektové dokumentace a projednání s vlastníky okolních nemovitostí. Plánovaný chodník šířky 1,5m by tak měl v budoucnu propojit autobusovou zastávku Obecnice s centrem obce.  Budoucí chodník je plánovaný po pravé straně komunikace při pohledu do centra.  

 

Revitalizace centra obce

V souvislosti s touto investiční akcí aktuálně běží  architektonicko-urbanistická soutěž na budoucí podobu středu obce z níž by měly vzejít návrhy, které budou na podzim představeny veřejnosti .

 

Úprava školního hřiště

Hřiště u základní školy projde v brzké době také značnou proměnou.  Mezi nejstarší lipou v obci a stávající tělocvičnou tak vznikne nové travnaté hřiště o  rozměru 8x18 metrů.  Ve svahu nad hřištěm bude vybudována květnatá louka s možností zimního sáň­kování pro nejmenší děti, doplněna bude o skluzavky, hobití do­meček, kuličkovou dráhu. Těšit se také můžeme na kulaté balva­ny a velké dřevěné klády, na kterých budou děti moci procvičovat pohyb ve volné přírodě. Na jižní straně hřiště vznikne opičí dráha s kladinou a pískovištěm které rovněž bude sloužit jako doskočiště při skoku dalekém. Stín pod největší lípou v naší obci poslouží jako místo pro posezení maminek a ven­kovní výuky v horkých letních dnech. Předpokládaná realizace je naplánována na letošní podzim, hned po skončení rekonstrukce místních komunikací.

 

Cyklostezka do Kníniček

Již v minulém funkčním období zastupitelstvo přišlo s návrhem cyklostezky, která by propojila Rozdrojovice s Brnem, respektive s jeho městskou částí Kníničky. Cyklostezka by měla začínat za obcí v místě stávající odbočky na přehradu a její vyústění by mělo být na stávající zpevněné cestě, která je umístěná na tělese takzvané „Hitlerovy dálnice“. Odtud se dá pokračovat po zpevněných cestách buďto do Kníniček, na přehradu, případně do Medlánek. Stezka by mimo cyklistů měla sloužit také pro pěší a byla by vedena po pravé straně stávající silnice ve směru na Brno. Výhodou tohoto záměru je fakt, že by celá stavba byla umístěna na obecních pozemcích a odpadla by tak zdlouhavá vyjednávání ze strany výkupů pozemků. Celý projekt byl však zbrzděn požadavky stávajícího provozovatele příjezdové komunikace, který celou stavbu podmiňuje vybudováním dešťové kanalizace na této přístupové komunikaci. Splnění této podmínky by však celou stavbu cyklostezky prodražilo o několik milionů, proto byl projekt na nějakou dobu pozastaven.

V současné době vedení obce čeká, zda bude povolena cyklostezka Brno – Kuřim, která je z části také plánována okolo stávající silnice a není v jejím projektu počítáno s odkanalizováním stávající silnice. Pokud by byla stavba cyklostezky Brno – Kuřim povolena bez nutnosti vybudování kanalizace, byl by to nový argument pro jednání se správcem hlavní silnice i pro stavbu stezky Rozdrojovice - Brno.