Úvod » Obecní úřad » Investiční akce

Investiční akce

Plánované investiční akce

Revitalizace centra obce

V roce 2020 proběhla  architektonicko-urbanistická soutěž na budoucí podobu středu obce a porota složená z architektů a členů zastupitelstva  vyhodnotila jako vítězný návrh od architektonické kanceláře  Ing. arch. Kolomazník.  Fotky a video naleznete na stránkách obce. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace včetně projednání se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Pokud vše půjde dobře, začít stavět by se mohlo v příštím roce.

V rámci tohoto záměru probíhá v současné době zpracování projektové dokumentace a projednání s vlastníky okolních nemovitostí. Plánovaný chodník šířky 1,5m by tak měl v budoucnu propojit autobusovou zastávku Obecnice s centrem obce.  Budoucí chodník je plánovaný po pravé straně komunikace při pohledu do centra.  

Cyklostezka do Kníniček

Již v minulém funkčním období zastupitelstvo přišlo s návrhem cyklostezky, která by propojila Rozdrojovice s Brnem, respektive s jeho městskou částí Kníničky. Cyklostezka by měla začínat za obcí v místě stávající odbočky na přehradu a její vyústění by mělo být na stávající zpevněné cestě, která je umístěná na tělese takzvané „Hitlerovy dálnice“. Odtud se dá pokračovat po zpevněných cestách buďto do Kníniček, na přehradu, případně do Medlánek. Stezka by mimo cyklistů měla sloužit také pro pěší a byla by vedena po pravé straně stávající silnice ve směru na Brno. Výhodou tohoto záměru je fakt, že by celá stavba byla umístěna na obecních pozemcích a odpadla by tak zdlouhavá vyjednávání ze strany výkupů pozemků. Celý projekt byl však zbrzděn požadavky stávajícího provozovatele příjezdové komunikace, který celou stavbu podmiňuje vybudováním dešťové kanalizace na této přístupové komunikaci. Splnění této podmínky by však celou stavbu cyklostezky prodražilo o několik milionů, proto byl projekt na nějakou dobu pozastaven.

V současné době vedení obce čeká, zda bude povolena cyklostezka Brno – Kuřim, která je z části také plánována okolo stávající silnice a není v jejím projektu počítáno s odkanalizováním stávající silnice. Pokud by byla stavba cyklostezky Brno – Kuřim povolena bez nutnosti vybudování kanalizace, byl by to nový argument pro jednání se správcem hlavní silnice i pro stavbu stezky Rozdrojovice - Brno. 

Rekonstrukce ulice Pod Školou

V současné době je na tuto akci, v rámci které bude opravena silnice, dešťová kanalizace a vyměněn vodovod v ulici Pod Školou, připravena projektová dokumentace s právoplatným stavebním povolením. Záměr je plánován v úseku mezi již dříve zrekonstruovanou ulicí Šafránka až po dům č.p. 109 v ulici Pod Školou. K této akci je podána také žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj. Dále se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby.

Úprava dětského kamínkového hřiště v areálu „dvanáctky“

V rámci tohoto záměru má dojít k úpravě a rozšíření starajícího dětského hřiště, které je ve velmi špatném technickém stavu. K tomuto záměru byla zpravována projektová dokumentace a je podána žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj. V projektu je uvažováno, že rámci zahrady bude umístěno několik certifikovaných herních prvků z akátového dřeva a doplňkových materiálů. Plánované rozmístění prvků je patrné ze situačního výkresu v pdf.

Oprava budovy hostince U Helánů

V rámci plánované opravy dojde k rekonstrukci stávající budovy hospody.  V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace v souladu s požadavky stavebního úřadu. K této akci je podána také žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj.

Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska

Hlavním cílem této strategie je přizpůsobit město Kuřim a region Kuřimska novým přírodním podmínkám vyplývajícím z měnícího se klimatu. Pro potřeby předkládané adaptační strategie na změnu klimatu je zájmové územní vymezeno katastry obcí Jinačovice, Kuřim, Lipůvka, Moravské Knínice, Rozdrojovice a Svinošice. Společně dále také jako „region Kuřimska“ Zpracování této dokumentace  bylo financováno z dotace z Norských fondů a Státního fondu životního prostředí.

https://www.kurim.cz/cs/samosprava/investicni-akce-2020/adaptacni-strategie-na-klimatickou-zmenu-regionu-kurimska.html

https://www.kurim.cz/cs/samosprava/investicni-akce/adaptacni-strategie-na-klimatickou-zmenu-regionu-kurimska.htmlInvestiční akce které proběhli v  roce 2021

Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích

V letošním roce došlo k rekonstrukci komunikací na ulici Šafránka, v úseku od parku po odbočko do ulice Pod Školou. V rámci této investiční akce se tak navázalo na rekonstrukci části komunikací u školy, které proběhly v předešlém roce. Součástí rekonstrukce byly i výměna stávající dešťové kanalizace, která byly ve velmi špatném technickém stavu.  Zhotovitelem celé stavby byly firma TVM stavby z obce Předklášteří, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 4 939 529 Kč bez DPH a zvítězila tak ve výběrovém řízení mezi třinácti uchazeči. 

V plánku je rekonstruovaný úsek vyznačen červenu křivkou.

Bližší informace k projektu najdete na profilu zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=661

 

Investiční akce které proběhli v  roce 2020

Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích

V rámci této investiční akce došlo k rekonstrukci a rozšíření komunikací na ulici Šafránka a Cihelna, včetně rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, která byla ve velmi špatném technickém stavu.  Zhotovitelem akce byla společnost pana Bohumil Tomana.

Projekt „Podpora obnovy místních komunikací“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Rekonstrukce sportovního areálu na Bahně

V rámci této rekonstrukce byla zbudována nová protihluková železobetonová stěna, která nahradila původní nevzhlednou zeď z betonových panelů.  Stěna bude sloužit primárně k omezení hluku v přilehlé ulici Na Bahně, ovšem byla navržena tak, aby dokázala zastavit také případnou dešťovou vlnu, která se často korytem Rozdrojovického potoka prožene.  Jaký materiál použít na nový povrch bylo předmětem mnohých diskuzí mezi zastupiteli. Nakonec byl zvolen povrch z kamenné jemné drtě právě z důvodu rizika možného zaplavení. Velkou výhodou tohoto povrchu je také jeho univerzálnost, je totiž vhodný pro konání akcí typu Pálení čarodějnic, Dětský den nebo možnosti vytvoření kluziště. V rámci akce byl také vybudován nový dvoupodlažní objekt zázemí. První podlaží slouží nejen pro skladování sportovního vybavení, ale také pro vybavení pro konání společenských akcí. Ve druhém podlaží, které je bezbariérově přístupné ze stávající silnice, jsou umístěny šatny a toalety.  Na zrekonstruovaném hřišti bylo vybudováno také nové osvětlení.  Zhotovitelem celé stavby byla firma TVM stavby z obce Předklášteří, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení. 

Projekt „Podpora obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Novostavba obecního úřadu Rozdrojovice

Předmětem této investiční akce bylo provedení stavebních prací spočívajících v demolici stávající budovy obchodu a výstavby nového obecního úřadu obce Rozdrojovice. Nový obecní úřad  v Rozdrojovicích je dvoupodlažní objekt se zelenou střechou, kde ve spodní části je samostatná prodejna potravin a vstup do objektu obecního úřadu s velkou zasedací místností, která  zároveň slouží jako knihovna. V prvním patře pak vznikly nové kanceláře a archiv.   Zhotovitelem celé stavby byla společnost BV-Dex, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení


Oprava propustku v Rozdrojovicích

Nový propustek přes Rozdrojovický potok v místě stávající zpevněné cesty v lokalitě „U Kravína“ byl vybudován v místě stávajícího propustku, který byl ve špatném technickém stavu. Výstavbou nového propustku se v tomto místě zároveň zvýšil průtočný profil potoka z 0,79m2 na 1,8m2. Zhotovitelem této akce byla společnost pana Bohumila Tomana, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení.

Projekt "Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Úprava školního hřiště

Hřiště u základní školy prošlo také značnou proměnou.  Mezi nejstarší lipou v obci a stávající tělocvičnou tak vzniklo nové travnaté hřiště o  rozměru 8x18 metrů.  Ve svahu nad hřištěm byla vybudována květnatá louka s možností zimního sáň­kování pro nejmenší děti, doplněna o skluzavky, hobití do­meček a kuličkovou dráhu.