Úvod » Úvod » Pozemková úprava
3.10.2011

Pozemková úprava

Vážení občané v minulosti byly mnoha vlastníkům odebrány pozemky za účelem kolektivního hospodaření. V důsledku s tím zanikly přirozené hranice (byly rozorány meze, vytrhány hraniční kameny). Když po roce 1989 začaly být navracovány původním vlastníkům, nebyly tyto pozemky vytyčeny a jejich hranice jsou do dnes neznámé. Obecní zastupitelstvo přichází se záměrem provést kompletní pozemkovou úpravu na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách. Aby Pozemkový úřad začal tuto pozemkovou úpravu, která je financována ze státního rozpočtu, je třeba dodat žádosti s 50% zemědělských pozemků našeho katastru.

Co je pozemková úprava

Slouží k obnově zaniklých polních cest, přirozených liniových prvků a ostatních krajinotvorných elementů. Krajina v naší republice prošla během historie složitým vývojem, ve kterém se měnily politické tak hospodářské vlivy. Neudržované a nerespektované vlastnictví pozemků způsobilo, že původní vlastnické parcely dosud evidované v Katastru nemovitostí České republiky neodpovídají skutečnému stavu v terénu. Existence velkých lánů často znemožňuje přístup soukromým zemědělcům na jejich pozemky. Mnozí majitelé se tudíž nemohou ujmout svých pozemků a řádně je užívat. Bez vyřešení vlastnictví není možné realizovat v těchto území ekologická, půdoochraná či krajinotvorná opatření. Jedinou možností nápravy jsou právě pozemkové úpravy. Díky pozemkovým úpravám je možné prostorově a funkčně uspořádat pozemky, případně pozemky scelit a dělit je, čímž se zabezpečí přístup k těmto pozemkům a uspořádání hranic těchto pozemků. Pozemkové úpravy mohou být buďto komplexní, nebo jednoduché podle toho, jak velké území řeší. Pozemkové úpravy zahajuje a provádí pozemkový příslušný pozemkový úřad, na pozemcích polních a lesních (nejedná-li se o pozemky v zastavěném území obce ani pozemky, které jsou vedeny v územním plánu vedeny k bydlení). V současné době byly v České republice provedeny pozemkové úpravy zhruba na 16% výměry zemědělského půdního fondu (například pozemky na k.u. Kníničky) a na dalších zhruba 10 % byly tyto úpravy započaty. Pozemkový úřad začne Pozemkovou úpravu na základě:
1) zahájení řízení na základě požadavku vlastníků,
2) zahájení v důsledku stavební činnosti,
3) další důvody zahájení

Více o pozemkových úpravách na: http://eagri.cz/public/web/mze/pozemkove-urady/pozemkove-upravy