Úvod » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Rozdrojovice


2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je Obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům Obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.


4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Rozdrojovice
Na Dědině 7
664 34 Rozdrojovice

4.2 Úřední hodiny

Pondělí

 

8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 h

Středa

 

8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 h

4.3 Telefonní čísla a čísla faxu

tel. OÚ (p. Svídová) : 546 220 997
tel. (starosta) : 606 073 667
tel. (místostarosta) : 606 073 668
tel: podatelna (p.Blažková): 546 212 444

4.4 Adresa internetové stránky
http://www.rozdrojovice.cz

PROFIL ZADAVATELE

dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se nachází na adrese:

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=661

4.5 Adresa e-podatelny

podatelna@rozdrojovice.cz

4.6 Další elektronické adresy

Knihovna

Škola

Školka5. Bankovní spojení (číslo účtu)

Bankovní spojení: KB Brno - venkov , číslo účtu: 13522641/0100

Variabilní symboly pro platby: poplatek za likvidaci odpadu - rodné číslo reg.plátce

 


6. Identifikační číslo (IČ)

00282499


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00282499


8. Datová schránka číslo (DS)

s2aa2f7


9. Dokumenty

9.1 Seznamy hlavních dokumentů
9.2 Rozpočet obce
9.3 Rozpočty ostatní

10. Žádat o informace lze:

 • osobně na Obecním úřadu Rozdrojovice, Rozdrojovice 7, 664 34 Kuřim v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí od 9 do 17 h a ve středu od 13 do 18 h.
 • telefonicky na čísle 546 220 997
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

 


11. Příjem žádostí a dalších podání

 • osobně na Obecním úřadě Rozdrojovice, Rozdrojovice 7, 664 34 Kuřim v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí od 9 do 17 h a ve středu od 13 do 18 h.
 • elektronicky (e-mailem) na adresu podatelna@rozdrojovice.cz
 • elektronickou podatelnou
 • poštou na adresu Obecní úřad Rozdrojovice, Rozdrojovice 7, 664 34 Kuřim
 • faxem na číslo 546 212 444
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na Obecním úřadu Rozdrojovice, Rozdrojovice 7, 664 34 Kuřim.
 • poštou na adresu Obecní úřad Rozdrojovice, Rozdrojovice 7, 664 34 Kuřim k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.


13. Formuláře


14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
Konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


15. Předpisy

15.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Rozdrojovice jedná a rozhoduje jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu .

15.2 Vydané právní předpisy
 • Vyhlášky
 • Nařízení
 • Vnitřní předpis
 • Řády

 


 

16. Úhrady za poskytování informací

16.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

1,- Kč

- 1 strana formátu A3

2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahraného CD

20,- Kč

- 1 ks kopírování CD

40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

Mzda (činnost při zpracování informace)

50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

16.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


17. Licenční smlouvy

17.1. Vzory licenčních smluv
17.2. výhradní licence

Viz. § 14a zák. č. 106/1999 Sb.


 

18. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

ObÚ Rozdrojovice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2011, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ Rozdrojovice žadatelům informace na základě jejich žádosti.


19. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2014 nebyly poskytnuty žádné informace.

V roce 2015 byly poskytnuty informace.

V roce 2016 nebyly poskytnuty žádné informace.

V roce 2017 byly poskytnuty tyto informace:

- první dotaz a odpověď

- druhý dotaz a odpověď

- třetí dotaz a odpověď

- čtvrtý dotaz a odpověď

- patý dotaz a odpověď


 

20. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "Rozdrojovice"
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

 


 

21. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Obecní úřad Rozdrojovice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlištích, rodných číslech, osobním stavech, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

22. Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu Rozdrojovice je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP a kancelářským systémem MS Office XP.

Prohlášení
Obecní úřad Rozdrojovice nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.


23. Informace o územním plánu

http://www.rozdrojovice.cz/obecni-urad/uzemni-plan

24. Standardy sociálně právní ochrany dětí

https://www.kurim.cz/cs/obcan/socialni-oblast/standardy-socialne-pravni-ochrany-deti.html

 

Kontakt na Odbor sociálních věcí a prevence Kuřim

https://www.kurim.cz/redakce/index.phpclanek=39145&slozka=66976&lanG=cs&subject=2172664&short=odbor&sodbor=1372